วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

การทำกระดิ่งวัว
ในอดีตที่ผ่านมาการทำกระดึงวัวนั้นทำไว้เฉพาะใช้งานในครัวเรือนสำหรับครอบครัวที่มีอาชีพเลี้ยงโค เท่านั้น แต่ในปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคมีเพิ่มมากขึ้นความต้องการในการใช้กระดิ่งวัวจึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ฉะนั้นการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน(การทำกระดึงวัว)จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในตำบลเขาชะงุ้มเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังเป็นการส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เปรียบเสมือนเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: