วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2551

การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว


ปัจจุบันกลุ่มสตรีแม่บ้านถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญของหมู่บ้านในการที่จะพัฒนาด้านการอาชีพที่จะสามารถนำรายได้มาเสริมให้กับครอบครัว กลุ่มสตรีแม่บ้านถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ชุมชนขาดแต่เพียงโอกาสที่จะได้ฝึกฝนในอาชีพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นทางกลุ่มสตรีแม่บ้านจึงได้คิดริเริ่มโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น: